نظرات و پیشنهادات
نیازک از تمامی نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما جهت بهبود و ارتقاء عملکرد و خدمات سیستم استقبال می کند.
با تکمیل و ارسال فرم زیر ما را در بهبود نیازک کمک کنید.
سرعت بارگذاری وب سایت
نحوه طراحی و راحتی استفاده
سهولت در جستجو
از اپلیکیشن موبایل استفاده میکنید؟